Dofinansowanie UE

“Mój Prąd” – dotacje do instalacji fotowoltaicznych – zasady

“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł. Ministerstwa: Środowiska i Energii zakładają, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich.

Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. II nabór wniosków wystartował 13.01.2020 r. i potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Mój Prąd – kiedy rozpoczyna się program?

Terminem kwalifikacji kosztów jest 23 lipca 2019. Oznacza to, że w programie może wziąć udział każda instalacja opłacona w całości lub części po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu. Termin pierwszego naboru już ruszył i potrwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. Termin kolejnego naboru rozpoczął się już 13 stycznia 2020 r i potrwa do 18 grudnia br.

Dotacja z programu “Mój Prąd” – ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

“Mój Prąd” – dla kogo program?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Czy dotacja w programie “Mój Prąd” jest opodatkowana?

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5000 zł “na rękę”.

“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu. Osoby które już korzystają z instalacji fotowoltaicznej lub zgłoszą ją do zakładu energetycznego przed startem projektu (30.08), nie otrzymają dotacji. Wniosek trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej. Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku przez firmę współpracują w programie, która ma zawarte porozumienie z NFOŚiGW.

Jakie dokumenty do wniosku o dopłatę “Mój Prąd”?

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano,
  • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”,

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze lub do wyczerpania środków). Wniosek można zgłaszać w wersji papierowej, z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją: Program priorytetowy „Mój Prąd”. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data rejestracji (wpływu). Dokumenty można przesłać drogą pocztową lub kurierem lub dostarczyć osobiście  w siedzibie NFOŚiGW.  Wniosek można złożyć również za pośrednictwem pełnomocnika wnioskodawcy. Od 21.10. wnioski o dofinansowanie w ramach w programu „Mój Prąd” można składać także online na portalu GOV.pl.

Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.

Czy można skorzystać z dotacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt?

Oczywiście, wystarczy przedstawić potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”.

“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Budżet programu “Mój Prąd”

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Czy dotację z “Mój Prąd” można otrzymać na dwie instalacje?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie?

By otrzymać dotację z programu “Mój Prąd”, wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV.  Do wniosku należy dołączyć wtedy oświadczenie o samodzielnym montażu.

Kiedy zwróci się instalacja PV z dotacją z programu “Mój Prąd”?

Na podstawie danych rynkowych portal www.wysokienapiecie.pl przygotował infografikę:

Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie Wodmiar Wiśniewscy Spółka Jawna w celu usprawnienia podstawowych procesów biznesowych”

Nazwa Beneficjenta: „WODMIAR” WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Wartość projektu: 509 750,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  277 180,75 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

PROJEKT  współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.