28.03.2020   imieniny: Aniela, Sykstus
Start Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj


Olsztyn, 14.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn, w Dziale Handlowym - I piętro u Pani Małgorzaty Ostrowskiej, w terminie do dnia 29.06.2017 r. do godz. 10.00.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie Zamawiającego.
3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:
„WODMIAR” Wiśniewscy Spółka Jawna
ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn, 
z dopiskiem: 
„ZAPYTANIE OFERTOWE – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo-usługowego Firmy Wodmiar zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 39”
nie otwierać przed dniem 29.06.2017 r.
5. Oferta składana za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 4. i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym na „WODMIAR” Wiśniewscy Spółka Jawna, ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn
6. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert w wersji elektronicznej, np. drogą mailową. Oferty złożone tą metodą nie będą rozpatrywane.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.
8. Otwarcie wszystkich ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu zakończenia terminu składania ofert po godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Wiśniewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 810 180

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo-usługowego Firmy Wodmiar zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 39, działka nr 118/1. Ogólny zakres robót w zamówieniu: montaż pomp ciepła, instalacja paneli PV na dachu budynku, modernizacja instalacji CO, termomodernizacja budynku (ocieplenie przegród i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), modernizacja instalacji klimatyzacyjnej, montaż instalacji wentylacyjnej i roboty towarzyszące.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biurowo-usługowego Firmy Wodmiar zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 39.

Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane w budynku biurowo-usługowym przy ul. Lubelskiej 39 w Olsztynie w następującym zakresie: 
1. Docieplenie stropu nad warsztatem wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym o max. współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/(mK)), o grubości min.15 cm. z wykonaniem podłogi z płyt OSB grubości 2,5 cm ułożonej na legarach z impregnacją środkami ognioodpornymi.
2. Wymiana na nowe okien zewnętrznych (w części ogrzewanej) o U max. 0,9 W/(m2*K).
3. Modernizacja istniejącej instalacji klimatyzacji opartej na technologii Split, na nową w oparciu o pompę ciepła z układem rewersyjnym (grzanie i chłodzenie), dodatkowo na witrynach w celu ograniczenia zapotrzebowania na chłodzenie należy zamontować system przeciwsłoneczny tj. zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne od strony wschodniej i zachodniej budynku.
4. Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku oznaczonej jako SZ2 wełną mineralną (o max. współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości min.8 cm., od wewnątrz budynku, z systemowym wykończeniem płytami GK. 
5. Ocieplenie ściany wewnętrznej oznaczonej jako SW2 budynku wełną mineralną (o max. współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości min.5 cm.
6. Ocieplenie ściany wewnętrznej oznaczonej jako SW3 budynku wełną mineralną (o max. współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości min.6 cm.
7. Ocieplenie podłogi na gruncie w warsztacie oznaczonej jako PG2 budynku styropianem (o max. współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(mK)), o grubości min.10cm., wykończoną okładziną ceramiczną lub równoważną, dodatkowo w pomieszczeniu wykonanie ogrzewania podłogowego oraz demontaż istniejącego ogrzewania grzejnikowego.
8. Ocieplenie ściany zewnętrznej oznaczonej jako SZ1 budynku styropianem (o max. współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości min.5 cm., wykończonej tynkiem do poziomu gruntu oraz przywrócenie do stanu pierwotnego z wykończeniem i zabezpieczeniem opaską ochronną wokół budynku.
9. Docieplenie stropodachu w części ogrzewanej poprzez dołożenie warstwy wełny mineralnej o gr. 8 cm (o max. współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK).
10. Wykonanie nowego węzła cieplnego na potrzeby ogrzewania/chłodzenia budynku ze źródłem ciepła -pompa ciepła (wodno-solankowa) o mocy minimum 20,8 kW (2 sprężarki o mocy 10,4k), z układem rewersyjnym (grzanie i chłodzenie) 1 szt. z automatyką pogodową, zasobnikiem wody lodowej, w buforach ciepła jako źródło szczytowe dopuszcza się grzałkę elektryczną o mocy min. 6 kW współpracującą z systemem fotowoltaicznym, grupami pompowymi, instalacje przygotowania wody lodowej do klimatyzacji, instalacje wykonać wraz z przystosowaniem pomieszczenia kotłowni tj. wymiana drzwi w kotłowni, wymiana okna , montaż wentylacji nawiewnej. 
11. Okablowanie i instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy ogółem min. 19,76 kWp umieszczonych na dachu budynku i skierowanych maksymalnie w stronę południową, o nachyleniu min. 15 stopni, system zaprojektowany w układzie on-grid, w trakcie montażu paneli fotowoltaicznych należy przewidzieć naprawę uszkodzonej powierzchni poszycia dachowego. Rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej.
12. Kompleksowa wymiana istniejących opraw świetlówkowych oraz żarówkowych na nowe energooszczędne oprawy w technologii LED (75 szt. nowych opraw).
13. Wymiana grzejników w części ogrzewanej budynku na nowe (z przystosowaniem do zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji obiektu) oraz zamontować zawory termostatyczne z ograniczeniem przepływu z głowicą termostatyczną.
14. Wymienić drzwi zewnętrzne budynku na nowe o profilu ciepłym z samozamykaczem z funkcją stop przy U max.1,3 W/(m2*K), w warsztacie wymienić drzwi i bramę garażową na nowe przy U max.1,3 W/(m2*K).
15. Zamontować nowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z ograniczonym czasem pracy, wraz z systemem odzysku ciepła, przy sprawności odzysku min. 60 %.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączniku nr 6 Projekty wykonawcze

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia zadania – nie później niż w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Jednak termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 120 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie posiadania uprawnień, za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę związaną z wykonaniem wszystkich branż związanych z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł brutto
Wykonawca powinien dołączyć podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zatrudnienie na stanowiskach osób posiadających aktualne uprawnienia bez ograniczeń:
- kierownika budowy w branży budowlano-konstrukcyjnej,
- kierownika budowy w branży sanitarnej,
- kierownika budowy w branży elektrycznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 650 000,- złotych brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia bez odrębnego wezwania.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót: ogólnobudowlanych i montażowych (niewymagających specjalistycznych kwalifikacji) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Zobowiązanie co do zatrudnienia obowiązuje przez cały okres realizacji inwestycji. Powyższy wymóg określony dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane prace. 
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywanych czynności, o których mowa w pkt.6. 
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o liczbie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 7, będzie traktowana jako niewypełnienie obowiązków zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania zanonimizowanych dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób na umowy o pracę.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowa lista w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami – cena – 60 %, termin realizacji zamówienia – 20%, czas reakcji serwisu na awarię – 20%.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów: 
a) cena – ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

KC = CN / COB x60 (max liczba punktów ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych w kryterium cena Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

b) termin realizacji zamówienia – ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie ze następującymi zasadami: 
20 punktów - Tyle punktów uzyska Wykonawca, który w formularzu ofertowym zadeklaruje maksymalnie 60 dniowy bądź krótszy termin realizacji zamówienia*. Termin będzie obowiązywał Wykonawcę w Umowie na realizację zamówienia
10 punktów - Tyle punktów uzyska Wykonawca, który w formularzu ofertowym zadeklaruje maksymalnie 90 dniowy i nie krótszy niż 61 dni termin realizacji zamówienia*. Termin będzie obowiązywał Wykonawcę w Umowie na realizację zamówienia
0 punktów Uzyska Wykonawca, który w formularzu ofertowym zadeklaruje termin realizacji zamówienia* dłuższy niż 90 dni. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 120 dni! 

* Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia do dnia dokonania końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dzień podpisania umowy jest liczony jako pierwszy dzień upływu terminu. 

c) czas reakcji serwisu na awarię – ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

KT= Cmin / Ch x20 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KT – ilość punktów przyznanych w kryterium czas przybycia serwisu
Cmin – zadeklarowany czas przybycia serwisu od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego u Wykonawcy z najkrótszym czasem reakcji, liczony w pełnych godzinach (h).
Ch – zadeklarowany czas przybycia serwisu od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego u Wykonawcy, którego oferta jest badana, liczony w pełnych godzinach (h). 

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólną zasadą przybliżania liczb.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród ocenionych ofert.

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

WODMIAR WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Lubelska 39

10-408 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895332253

Fax

895331795

NIP

7392406981

Tytuł projektu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo-usługowego Firmy Wodmiar zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 39

Numer projektu

RPWM.04.02.00-28-0107/16-00